Biografi Prof. Dr. Wahbah Zuhaili

Syaikh Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili adalah cerdik cendikia (alim allamah) yang menguasai berbagai disiplin ilmu (mutafannin). seorang ulama fikih kontemporer peringkat dunia, pemikiran fikihnya menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fikihnya. Beliau dilahirkan di desa Dir `Athiah, utara Damaskus, Syiria pada pada 6 Maret 1932 M/1351 H. dari pasangan Mustafa dan Fatimah binti Mustafa Sa`dah. Ayah beliau berprofesi sebagai pedagang sekaligus seorang petani yang terkenal dengan kesalehannya dan juga seorang hafidz al-Qur’an.

A.       Aktifitas Intelektual
Beliau mendapat pendidikan dasar di desanya, Pada tahun 1946, pada tingkat menengah beliau masuk pada jurusan Syari’ah di Damsyiq selama 6 tahun hingga pada tahun 1952 mendapat ijazah menengahnya, yang dijadikan modal awal dia masuk pada Fakultas Syariah dan Bahasa Arab di Azhar dan Fakultas Syari’ah di Universitas ‘Ain Syam dalam waktu yang bersamaan. Ketika itu Wahbah memperoleh tiga Ijazah antara lain :
1.       Ijazah B.A dari fakultas Syariah Universitas al-Azhar pada tahun 1956
2.       Ijazah Takhasus Pendidikan dari Fakultas Bahasa Arab Universitas al-Azhar pada tahun 1957
3.       Ijazah B.A dari Fakultas Syari’ah Universitas ‘Ain Syam pada tahun 1957
Dalam masa lima tahun beliau mendapatkan tiga ijazah yang kemudian diteruskan ke tingkat pasca sarjana di Universitas Kairo yang ditempuh selama dua tahun dan memperoleh gelar M.A dengan tesis berjudul “az-Zira’i fi as-Siyasah asy-Syar’iyyah wa al-Fikih al-Islami”, dan merasa belum puas dengan pendidikannya beliau melanjutkan ke program doktoral yang diselesaikannya pada tahun 1963 dengan judul disertasi “Atsar al-‘arb fi al-Fikih al-Isalmi” di bawah bimbingan Dr. Muhammad Salam Madkur.
Pada tahun 1963 M, ia diangkat sebagai dosen di fakultas Syari’ah Universitas Damaskus dan secara berturut-turut menjadi Wakil Dekan, kemudian Dekan dan Ketua Jurusan Fikih Islami wa Madzahabih di fakultas yang sama. Ia mengabdi selama lebih dari tujuh tahun dan dikenal alim dalam bidang Fikih, Tafsir dan Dirasah Islamiyyah. Kemudian beliau menjadi asisten dosen pada tahun 1969 M dan menjadi profesor pada tahun 1975 M. Sebagai guru besar, ia menjadi dosen tamu pada sejumlah univesritas di negara-negara Arab, seperti pada Fakultas Syariah dan Hukum serta Fakultas Adab Pascasarjana Universitas Benghazi, Libya ; pada Universitas Khurtum, Universitas Ummu Darman, Universitas Afrika yang ketiganya berada di Sudan. Dia juga pernah mengajar pada Universitas Emirat Arab. Dia juga menghadiri berbagai seminar internasional dan mempresentasikan makalah dalam berbagai forum ilmiah di negara-negara Arab termasuk di Malaysia dan Indonesia.
Di antara guru-guru beliau ialah Muhammad Hashim al-Khatib asy-Syafie, (w. 1958M) seorang khatib di Masjid Umawi. Beliau belajar darinya fikih asy-Syafie; mempelajari ilmu Fikih dari Abdul Razaq al-Hamasi (w. 1969M); ilmu Hadis dari Mahmud Yassin (w.1948M); ilmu faraid dan wakaf dari Judat al-Mardini (w. 1957M), Hassan as-Sati (w. 1962M), ilmu Tafsir dari Hassan Habnakah al-Midani (w. 1978M); ilmu bahasa Arab dari Muhammad Shaleh Farfur (w. 1986M); ilmu usul fikih dan Mustalah Hadis dari Muhammad Lutfi al-Fayumi (w. 1990M); ilmu akidah dan kalam dari Mahmud al-Rankusi.
Sementara selama di Mesir, beliau berguru pada Muhammad Abu Zuhrah, (w. 1395H), Mahmud Shaltut (w. 1963M) Abdul Rahman Taj, Isa Manun (1376H), Ali Muhammad Khafif (w. 1978M), Jad al-Rabb Ramadhan (w.1994M), Abdul Ghani Abdul Khaliq (w.1983M) dan Muhammad Hafiz Ghanim. Di samping itu, beliau amat terkesan dengan buku-buku tulisan Abdu ar-Rahman Azam seperti al-Risalah al-Khalidah dan buku karangan Abu Hassan an-Nadwi berjudul Ma ża Khasira al-‘alam bi Inkhitat al-Muslimin.
Menurut beliau, rahasia kesuksesannya dalam belajar terletak pada kesungguhannya menekuni pelajaran dan menjauhkan diri dari segala hal yang mengganggu belajar. Moto hidupnya adalah, “Inna sirran najah fil-hayat, ihsanus shilah billahi `azza wa jalla”, (Sesungguhnya, rahasia kesuksesan dalam hidup adalah membaikkan hubungan dengan Allah `Azza wa jalla).

B.       Karya Ilmiah
Syaikh Wahbah Az Zuhaili sangat produktif menulis, mulai dari artikel dan makalah sampai kepada kitab besar yang terdiri atas beberapa jilid. Baru-baru ini beliau merampungkan penulisan ensiklopedia fiqih yang beliau tulis sendiri berjudul, "Maus'atul Fiqhil Islami Wal-Qodhoya Al-Mu'ashirah" yang telah diterbitkan Darul Fikr dalam 14 jilid. Di antara karya-karya beliau adalah:
1.       Atsar al-Harb fi al-Fikih al-Islami – Dirasat Muqaranah, Dar al-Fikr, Damsyiq, 1963.
2.       Al-Wasit fi Usul al-Fikih, Universiti Damsyiq, 1966.
3.       Al-Fikih al-Islami fi Uslub al-Jadid, Maktabah al-Hadithah, Damsyiq, 1967.
4.       Nazariat ad-Darurat asy-Syar’iyyah, Maktabah al-Farabi, Damsiq, 1969.
5.       Nazariat ad-Daman, Dar al-Fikr, Damsyiq, 1970.
6.       Al-Usul al-Ammah li Wahdah ad-Din al-Haq, Maktabah al-Abassiyah, Damsyiq, 1972.
7.       Al-Alaqat ad-Dawliah fi al-Islam, Muassasah al-Riisalah, Beirut, 1981.
8.       Al-Fikih al-Islami wa Adilatuh, (8 jilid), Dar al-Fikr, Damsyiq, 1984.
9.       Usul al-Fikih al-Islami  (dua Jilid), Dar al-Fikr al-Fikr, Damsyiq, 1986.
10.    Juhud Taqnin al-Fikih al-Islami, (Muassasah al-Risalah, Beirut, 1987.
11.    Fikih al-Mawaris fi asy-Syari’at al-Islamiah, Dar al-Fikr, Damsyiq, 1987.
12.    Al-Wasaya wa al-Waqf fi al-Fikih al-Islami, Dar al-Fikr, Damsyiq, 1987.
13.    Al-Islam Din al-Jihad La al-Udwan, Persatuan Dakwah Islam Antarabangsa, Tripoli, Libya, 1990.
14.    At-Tafsir al-Munīr fi al-Aqidah wa asy-Syari’at wa al-Manhaj, (16 jilid), Dar al-Fikr, Damsyiq, 1991.
15.    Al-Qisah al-Qur’aniyyah Hidayah wa Bayan,Dar Khair, Damsyiq, 1992.
16.    Al-Qur’an al-Karim al-bunyatuh at-Tasyri’iyyah aw Khasa’isuh al-Hadariah, Dar al-Fikr, Damsyiq, 1993.
17.    Al-Rukhsah asy-Syari’at – Ahkamuha wa Dawabituha, Dar al-Khair, Damsyiq, 1994.
18.    Khasa’is al-Kubra li Huquq al-Insan fi al-Islam, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 1995.
19.    Al-Ulum asy-Syari’at Bayn al-Wahdah wa al-Istiqlal, Dar al-Maktab, Damsyiq, 1996.
20.    Al-Asas wa al-Masadir al-Ijtihad al-Musytarikat bayn as-Sunnah wa asy-Syiah, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 1996.
21.    Al-Islam wa Tahadiyyat al-‘Asr, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 1996.
22.    Muwajahat al-Ghazu aṭ-Ṭaqafi as-Sahyuni wa al-Ajnabi, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 1996.
23.    At-Taqlid fi al-Madhahib al-Islamiah ‘Inda as-Sunnah wa asy-Syiah, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 1996
24.    Al-Ijtihad al-Fikihi al-Hadiṡ, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 1997.
25.    Al-Uruf wa al-Adat, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 1997.
26.    Bay al-Asham, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 1997.
27.    As-Sunnah an-Nabawiyyah, Dar al-Maktabi Damsyiq, 1997.
28.    Idarat al-Waqaf al-Khairi, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 1998.
29.    Al-Mujadid Jamaluddin al-Afghani, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 1998.
30.    Taghyir al-Ijtihad, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 2000.
31.    Tatbiq asy-Syari’at al-Islamiah, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 2000.
32.    Az-Zira’i fi as-Siyasah asy-Syar’iyyah wa al-Fikih al-Islami, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 1999.
33.    Tajdid al-Fikih al-Islami, Dar al-Fikr, Damsyiq, 2000.
34.    Ats-Tsaqafah wa al-Fikr, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 2000.
35.    Manhaj ad-Da’wah fi as-Sirah an-Nabawiyah, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 2000.
36.    Al-Qayyim al-Insaniah fi al-Qur’an al-Karim, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 2000.
37.    Haq al-Hurriah fi al-‘Alam, Dar al-Fikr, Damsyiq, 2000.
38.    Al-Insan fi al-Qur’an, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 2001.
39.    Al-Islam wa Usul al-Hadarah al-Insaniah, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 2001.
40.    Usul al-Fikih al-Hanafi, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 2001

Dr. Badi` As Sayyid Al Lahham dalam biografi Syaikh Wahbah yang ditulisnya dalam buku yang berjudul, "Wahbah Az Zuhaili al -`Alim, Al Faqih, Al Mufassir" menyebutkan 199 karya tulis Syaikh Wahbah selain jurnal, beliau juga500-an karya dalam bentuk makalah ilmiah. Demikian produktifnya Syaikh Wahbah dalam menulis sehingga Dr. Badi` mengumpamakannya seperti Imam As Suyuthi dimasa lampau.Dikutip dari berbagai sumber
Jika kesulitan untuk mendownload, silahkan baca petunjuk disini: Cara Mendownload

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel